Vnitropodnikové účetní směrnice

Ve spolupráci s klientem po zjištění potřebných údajů vypracujeme vnitropodnikové směrnice týkající se účetní, daňové a mzdové problematiky, které budou zohledňovat konkrétní specifika a potřeby dané společnosti. Rozsah a zaměření vnitřních předpisů jsou případ od případu různé, závisí zejména na struktuře, velikosti a zaměření každé organizace. Z tohoto důvodu řešíme vnitropodnikové směrnice s každým klientem individuálně.

Proč jsou vnitropodnikové předpisy nezbytné a důležité? Hlavním obecným důvodem pro tvorbu vnitropodnikových směrnic je samotná konstrukce našich zákonů. Ty vycházejí z vymezení hlavních obecných pravidel, jež je nutno dodržovat a jež účetní jednotka prostřednictvím svých norem konkretizuje vzhledem ke svým vlastním podmínkám. Vnitropodnikové účetní směrnice:

 • určují konkrétní účetní metodiku,
 • jsou podkladem ke zdůvodnění oprávněnosti výše nákladů pro účely daně z příjmů,
 • jsou vyžadovány legislativou, zejména Zákonem o účetnictví, Zákonem o daních z příjmů, Zákoníkem práce a dalšími zákony a vyhláškami,
 • slouží k zprůhlednění vnitřních vztahů a nastavení vnitřních vazeb,
 • jsou nástrojem k řízení, rozdělují pravomoc a odpovědnost,
 • slouží k lepší orientaci a adaptabilitě nových pracovníků.

Zkušenosti z praxe často ukazují, že např. při daňových kontrolách finančního úřadu se některé problémy vyřeší pouze pomocí vnitropodnikových účetních směrnic.

Správně navrhnuté a implementované vnitropodnikové účetní směrnice klientovi pomohou dotvořit zásadu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Psaná vnitřní pravidla jsou jedním ze znaků důvěryhodnosti společnosti.

Základní oblasti, které je nutné upravit směrnicemi

 • účtový rozvrh,
 • způsob oceňování, odepisování a účtování dlouhodobého majetku,
 • způsob oceňování a účtování zásob,
 • použití kurzů pro účtování v cizích měnách,
 • inventarizace majetku a závazků apod.